HƯỚNG DẪN QUY TR̀NH TIN NHẮN ĐĂNG KƯ VÀO CẢNG BẾN

1.      Các bước thực hiện

·        Bước 1: Cảng vụ viên thực hiện cập nhật thông tin số điện thoại cho các đại diện, tổ đại diện.

·        Bước 2: Cảng vụ viên thông báo đến các chủ phương tiện về chức năng nhắn tin đăng kư vào/rời cảng bến.

·        Bước 3: Đối với khách hàng đến đăng kư các số điện thoại nhắn tin, cảng vụ viên thực hiện cập nhật trên chương tŕnh, đồng thời in Phiếu xác nhận

2.      Chi tiết các bước thực hiện

·        Bước 1: Cảng vụ thực hiện cập nhật thông tin số điện thoại cho các đại diện, tổ đại diện   

§ Menu: Quản lư è Quản lư thông tin đơn vị

§ Chọn đơn vị cần sửa, bổ sung số điện thoại

§ Nhấn lưu thông tin sau khi sửa, bổ sung số điện thoại cho đại diện, tổ đại diện.

·        Bước 2: Cảng vụ viên thông báo đến các chủ phương tiện về chức năng nhắn tin đăng kư vào/rời cảng bến

§ H́nh thức thông báo có thể thông qua các tờ rơi, qua điện thoại, email, hoặc các phương tiện thông tin đại chúng để chủ phương tiện, doanh nghiệp được biết và thực hiện.

·        Bước 3: Đối với khách hàng đến đăng kư các số điện thoại nhắn tin, cảng vụ viên thực hiện cập nhật trên chương tŕnh, đồng thời in Phiếu xác nhận

§ Trường hợp khách hàng đă đăng kư thông tin ở đơn vị cấp phép lần đầu, sau đó sang đơn vị khác đề nghị cập nhật số điện thoại, thông tin.

-         Hệ thống đă cung cấp chức năng gửi yêu cầu cập nhật thông tin từ  đơn vị đó đến đơn vị quản lư phương tiện.

-         Yêu cầu sau khi được gửi sẽ có thống báo đến đơn vị tiếp nhận yêu cầu sửa đổi ngay lập tức.

§ Trong chức năng cập nhật phương tiện có chức năng in trực tiếp mẫu tờ rơi xác nhận của chủ phương tiện đăng kư nhắn tin SMS

§ Nhấn nút “In Giấy” để hiển thị form mẫu in tờ rơi.

3.      Hướng dẫn quy tŕnh nhắn tin

·        Quy tŕnh đăng kư vào

§ B1: Chủ phương tiện nhắn tin cho đại diện

ü  Cú pháp: v.sodangky.madaidien.cangbenvao.thoigianvao

Trong đó:

o   v: là từ khóa đăng kư làm thủ tục vào.

o   sodangky: là số đăng kư hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có kư tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

o   madaidien: là mă hiệu của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa làm thủ tục cho phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này

o   cangbenvao: là tên của cảng, bến thủy nội địa mà phương tiện dự kiến vào, nhập chữ hoa hoặc chữ thường, có dấu hoặc không dấu và có thể nhập gần đúng tên cảng, bến thủy nội địa.

o   thoigianvao: là thời gian dự kiến phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa.

ü  VD :v.hpl234.minhduc.cangxmhaiphong.l2h30-20/ll/2015

ü  Gửi đến số hotline : 0943053232

§ B2: Đại điện nhận tin nhắn

ü  TH1: Không đồng ư è nhắn tin trả lời lại chủ doanh nghiệp lư do không đồng ư.

*     Cú pháp: n.sodangky.lydo

*     Gửi đến số hotline : 0943053232

*     VD : n.hp2422.hien tai cang ben da du tau neo dau.

ü  TH2: Đồng ư è Nhắn tin xác nhận cho chủ doanh nghiệp đă đồng ư cho vào, và nhắn tin cho tổ đại điện biết để làm thủ tục vào.

*     pháp: y.sodangky.[matodaidien]

Trong đó:

o   y: (= yes) là từ khóa đăng kư làm thủ tục vào.

o   sodangky: là số đăng kư hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có kư tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

o   [matodaidien]: là mă hiệu của Tổ đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Tổ đại diện) làm thủ tục cho phương tiện, yêu cầu phải nhập chính xác. Trường họp Đại diện Cảng vụ trực tiếp làm thủ tục th́ không phải khai báo mă hiệu này.

VD:

§  y.hp2422 (trong trường họp Đại diện Cảng vụ trực tiếp làm thủ tục)

§  y.hp2422.toximanghaiphong (trong trường họp Đại diện Cảng vụ giao cho Tổ đại diện làm thủ tục).

*      

*     Gửi đến số hotline : 0943053232

§ B3: Tổ đại diện nhận được tin nhắn từ đại diện, thực hiện cấp phép vào cho phương tiện.

·        Quy tŕnh đăng kư rời

§ B1: Chủ phương tiện nhắn tin cho đại diện xin rời

ü  Cú pháp: r.sodangky.thoigianroi

Trong đó:

o   r: là từ khóa đăng kư làm thủ tục rời.

o   sodangky: là số đăng kư hành chính của phương tiện, có thể nhập chữ hoa hoặc chữ thường, yêu cầu chỉ nhập phần số và phần chữ, không có kư tự ngăn cách (ví dụ: HN1234, QN2344).

o   thoigianroi: là thời gian dự kiến phương tiện rời cảng bến

ü  Ví dụ: r.hpl234.12h30-20/ll/2015

*     Gửi đến số hotline : 0943053232

§ B2: Tổ đại điện nhận tin nhắn

ü  Đồng ư è Nhắn tin xác nhận cho chủ doanh nghiệp đă đồng ư cho rời.

*     Cú pháp: y.sodangky

*     Gửi đến số hotline : 0943053232

*     VD : y.hp2422

§ B3: Tổ đại diện thực hiện cấp phép rời cho phương tiện.

 

PHỤC LỤC DANH SÁCH ĐẠI DIỆN TIẾP NHẬN SMS

STT

Đơn vị

Đại diện

Mă tin nhắn

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

Cảng vụ 1

Đại diện Hải Pḥng

haiphong

 

2

Đại diện Minh Đức

minhduc

 

3

Đại diện Hoàng Thạch

hoangthach

 

4

Đại diện Phúc Sơn

phucson

 

5

Đại diện Kinh Môn

kinhmon

 

6

Đại diện Đá Bạc

dabac

 

7

Đại diện Cẩm Thạch

camthach

 

8

Đại diện Điền Công

diencong

 

9

Đại diện Quảng Ninh

quangninh

 

10

Đại diện Bạch Đằng

bachdang

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Cảng vụ 2

Đại diện Bắc Ninh

bacninh

 

12

Đại diện Bắc Giang

bacgiang

 

13

Đại diện Phú Thọ

phutho

 

14

Đại diện Cống Câu

congcau

 

15

Đại diện Ninh B́nh

ninhbinh

 

16

Đại diện Hà Nam

hanam

 

17

Đại diện Hà Nội

hanoi

 

18

Đại diện Ḥa B́nh

hoabinh

 

19

Đại diện Hưng Yên

hungyen

 

20

Đại diện Nam Định

namdinh

 

21

Đại diện Phả Lại

phalai

 

22

Đại diện Quảng B́nh

quangbinh

 

23

Đại diện Sơn Tây

sontay

 

24

Đại diện Thái Nguyên

thainguyen

 

25

Đại diện Yên Bái

yenbai

 

26

Đại diện Thái B́nh

thaibinh

 

27

 

 

 

 

 

Cảng vụ 3

Đại diện Thủ Đức

thuduc

 

28

Đại diện Đồng Nai

dongnai

 

29

Đại diện Nhơn Trạch

nhontrach

 

30

Đại diện Phú Long

phulong

 

31

Đại diện Tây Ninh

tayninh

 

32

Đại diện B́nh Dương

binhduong

 

33

Đại diện Long An

longan

 

34

Đại diện Mộc Hóa

mochoa

 

35

Đại diện Bến Tre

bentre

 

36

Đại diện Tiền Giang

tiengiang

 

37

Đại diện Đồng Tháp

dongthap

 

38

Đại diện Hồng Ngự

hongngu

 

39

Đại diện Ximăng Hà Tiên 1

ximanghatien1

 

40

 

 

 

 

Cảng vụ 4

Đại diện Cần Thơ

cantho

 

41

Đại diện Thốt Nốt

thotnot

 

42

Đại diện Long Xuyên

longxuyen

 

43

Đại diện Tân Châu

tanchau

 

44

Đại diện Châu Phú

chauphu

 

45

Đại diện Rạch Giá

rachgia

 

46

Đại diện Kiên Lương

kienluong

 

47

Đại diện Ngă Bảy

ngabay

 

48

Đại diện Vị Thanh

vithanh

 

49

Đại diện Sóc Trăng

soctrang

 

50

Đại diện Bạc Liêu

baclieu

 

51

Đại diện Cà Mau

camau

 

52

Đại diện Thới B́nh

thoibinh

 

53

Đại diện Trà Ôn

traon

 

54

Đại diện Trà Vinh

travinh

 

55

Đại diện Vĩnh Long

vinhlong