TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mục Lục

1.TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN.. 1

2.Phương tiện cấp phép. 5

3.Cấp phép vào. 7

3.1.Tàu hàng :. 7

3.2.Tàu Biển:. 9

3.3.Tàu khách:. 10

3.4.Tàu khách du lịch:. 10

4.Cấp phép rời 12

4.1.Quy tŕnh :. 12

4.2.Chi tiết các bước thực hiện:. 12

5 .Xử lư vi phạm.. 14

6 .Báo cáo. 15

6.1.Thống kê phương tiện sắp đến cảng bến:. 15

6.2.Thống kê phương tiện đăng kư vào:. 15

6.3. Thống kê phương tiện đăng kư rời:. 16

6.4. Thống kê phương tiện vi phạm:. 16

6.5. Thống kê phương tiện vào cảng bến:. 17

6.6. Thống kê phương tiện rời cảng bến:. 18

6.7. Thống kê phương tiện đến hạn:. 18

6.8. Báo cáo tổng hợp:. 18

6.9. Tra cứu Phương tiện vào/ rời:. 19

6.9. Thống kê lịch sử cấp phép phương tiện:. 20

7. Quản lư:. 20

7.1. Quản lư phương tiện vi phạm:. 20

7.2. Quản lư tài khoản và phân quyền:. 21

7.3. Quản lư Doanh nghiệp vận tài thủy:. 21

7.4. Danh mục cảng bến:. 22

7.5. Danh mục loại phương tiện:. 23

7.6. Danh mục loại hàng hóa:. 23

7.7. Danh mục loại vi phạm:. 24

7.8. Quản lư thông tin đơn vị:. 25

8. Hệ thống:. 27

8.1. Thông tin cá nhân:. 27

8.2. Danh sách online:. 27


1.TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

-          Truy cập vào địa chỉ: http://capphep.viwa.gov.vn

-          Dùng tên và mật khẩu đăng nhập vào hệ thống.

- Sau khi đăng nhập màn h́nh sẽ hiển thị lên giao diện “Trang Chủ” như h́nh dưới đây.

- Tương ứng với mỗi tài khoản đăng nhập, thông tin hiển thị sẽ khác nhau:

·         Cục đường thủy nội địa :

o   Hiển thị thông tin của Cục đường thủy nội địa, địa chỉ, số cảng bến quản lư

o   Số lượng cảng bến quản lư

o   Biều đồ thống kê cấp phép

·         Cảng vụ :

o   Hiển thị thông tin của Giám đốc cảng vụ, số lượng đại diện quản lư, số cảng bến quản lư

o   Người dùng có thể chọn khoản thơi gian để thống kê : từ ngày –> đến ngày. Sau đó nhấn nút “Xem” để lấy ra danh sách.

o   Biều đồ thống kê cấp phép

·         Đại diện

o   Trang chủ:

§  Hiển thị thông tin trưởng đại diện, số cảng bến quản lư….

·         Tổ đại diện :

o   Trong trường người dùng đăng nhập bằng tài khoản của tổ đại diện , chương tŕnh sẽ hiển thị lên cửa sổ có các thông tin của tổ đại diện như : Tên tổ đại diện,Tổ trưởng, Số lượng thành viên, Số lượng cảng bến quản lư

2.Phương tiện cấp phép

 

-          Chọn menu : “PHƯƠNG TIỆN

-          T́m kiếm phương tiện trong danh sách,  nhập thông tin t́m kiếm, nhấn  nút “T́m kiếm” để lấy danh sách phương tiện.

-          Nhấn nút “Xem” trên danh sách để xem chi tiết thông tin phương tiện.

-          Thêm mới một phương tiện:

o   Nhấn nút “Thêm mới”, chương tŕnh sẽ hiển thị giao diện cửa sổ thêm mới với những thông tin:

§  Phần thông số phương tiện

§  Thông tin đăng kiểm, đăng kư

§   Thông tin hồ sơ phương tiện : check “Chọn”,  nhấn nút  “Chọn tệp” đường dẫn lưu hồ sơ phương tiện.

Những thông tin có dấu “(*)” là bắt buộc phải nhập.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút “Cập nhật” để lưu thông tin vừa nhập.

3.Cấp phép vào

 

3.1.Tàu hàng :

 

- Đăng nhập bằng tài khoản của tổ đại diện để thực hiện cấp phép

- Chọn menu “CẤP PHÉP VÀO”.Chương tŕnh sẽ hiển thị thông tin

- Gơ số đăng kư nhấn nút “T́m” hoặc nhấn “Enter” để hiển thị thông tin phương tiện cấp phép vào

Nhập đầy đủ thông tin cấp phép và nhấn nút “Cập nhật”

 

3.2.Tàu Biển:

 

 

3.3.Tàu khách:

 

 

 

3.4.Tàu khách du lịch:

 

 

- Thông tin phí và lệ phí : chương tŕnh tự động tính phí cho phương tiện

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút : “Cập Nhật” để cấp phép phương tiện vào cảng bến.

- Thông tin kiểm tra hiện trường vào & Xử lư vi phạm

- Hiển thị lịch sử thao tác.

4.Cấp phép rời

 

- Chọn menu ”CẤP PHÉP RỜI”.

4.1.Quy tŕnh :

 

- Bước 1: Kiểm tra thông tin hiện trường & xử lư vi phạm phương tiện rời cảng bến

- Bước 2 : Làm thủ tục cấp phép phương tiện rời cảng bến

4.2.Chi tiết các bước thực hiện:

 

- Nhập số đăng kư và t́m kiếm

-          Giao diện chức năng cấp phép rời cho phương tiện, thông tin kiểm tra hiện trường& xử lư vi phạm rời

            - Thông tin cấp phép rời

-Sau khi nhập đầy đủ các thông tin người dùng nhấp chuột vào nút “Lưu thông tin” để lưu lại các thông tin người dùng vừa nhập như trên.

- Kết thúc quá tŕnh “CẤP PHÉP RỜI”.

5 .Xử lư vi phạm

 

-          T́m kiếm thông tin vi phạm

Cập nhật thông tin vi phạm

-          Danh sách phương tiện vi phạm

6 .Báo cáo

6.1.Thống kê phương tiện sắp đến cảng bến:

 

- Giao diện :

6.2.Thống kê phương tiện đăng kư vào:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

6.3. Thống kê phương tiện đăng kư rời:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

 

6.4. Thống kê phương tiện vi phạm:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

 

6.5. Thống kê phương tiện vào cảng bến:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

 

 

6.6. Thống kê phương tiện rời cảng bến:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

 

 

6.7. Thống kê phương tiện đến hạn:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

 

6.8. Báo cáo tổng hợp:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

 

6.9. Tra cứu Phương tiện vào/ rời:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

 

6.9. Thống kê lịch sử cấp phép phương tiện:

 

- Giao diện :

- Chọn tiêu chí trên form, nhấn nút t́m kiếm để lấy danh sách.

7. Quản lư:

7.1. Quản lư phương tiện vi phạm:

 

- Giao diện chính:

-          T́m kiếm : Chọn tiêu chí t́m kiếm sau đó nhấn nút “T́m kiếm

-          Thêm mới phương tiện vi phạm : Nhấn nút “Thêm mới”.

 

 

-          Nhập đầy thông tin vi phạm sau đó nhấn “Lưu thông tin”.

 

7.2. Quản lư tài khoản và phân quyền:

 

- Giao diện chính:

-          Sửa tài khoản, thêm tài khoản và xóa tài khoản cho người dùng tại đơn vị

 

7.3. Quản lư Doanh nghiệp vận tài thủy:

 

- Giao diện chính:

-          Thêm mới phương tiện vi phạm : Nhấn nút “Thêm mới”.

-          Nhập đầy thông tin vi phạm sau đó nhấn “Lưu thông tin”.

 

7.4. Danh mục cảng bến:

 

- Giao diện chính:

-          T́m kiếm thông tin cảng bến.

 

7.5. Danh mục loại phương tiện:

 

- Giao diện chính:

 

7.6. Danh mục loại hàng hóa:

 

- Giao diện chính:

 

7.7. Danh mục loại vi phạm:

 

- Giao diện chính:

 

7.8. Quản lư thông tin đơn vị:

 

- Giao diện chính:

-          Thêm đại diện:

 

 

-          Thêm tổ đại diện:

-          Nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút “Lưu thông tin”.

8. Hệ thống:

 

8.1. Thông tin cá nhân:

 

- Giao diện chính:

 

8.2. Danh sách online:

 

- Giao diện chính: